Klachten

Heb je een klacht over mij

Uiteraard zal ik mijn best doen je zo goed mogelijk te helpen. Maar het blijft mensenwerk. Ik werk volgens de praktijkcode en kwaliteitsnormen van de beroepsvereniging VIV.  Mocht je ontevreden zijn of een klacht hebben, neem dan contact met mij op.
Komen we hier samen niet uit, dan kun je een klacht indienen. Hiervoor kun je terecht bij de VIV en daar kun je gebruik maken van het Klachtenreglement.
Lukt het niet om zo je klacht op te lossen. Dan kun je deze voorleggen aan de Geschillencommissie. Als je klacht bestemd blijkt voor de tuchtrechter, dan treedt het Reglement voor Tuchtrecht in werking.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bepaalt dat organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren in de sectoren onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, sport, jeugdzorg en justitie een meldcode moeten hebben én het gebruik ervan moeten bevorderen. Ik ben daarom op de hoogte van Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Als er signalen zijn van huiselijk geweld en/of kindermishandeling wordt er gehandeld conform de stappen van de meldcode huiselijk geweld.

De volgende stappen worden hierbij gevolgd:

  • In kaart brengen van de signalen.
  • Overleggen met een collega-therapeut.
  • In gesprek gaan met de betrokkenen.
  • Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Bij twijfel altijd
  • Veilig thuis raadplegen.
  • Beslissen over zelf hulp organiseren of melden.